سرفصل ها:

تندخوانی چیست؟

نحوه محاسبه سرعت مطالعه

متوسط سرعت مطالعه در ایران

متوسط سرعت مطالعه در برخی کشورها

تمرین تقویت عضلات چشم

تمرین ستاره

آشنایی با عملکرد مغز

آشنایی با نیمکره های مغز

تمرین تند خوانی