در مسیر مال هدف این است که در نهایت از خود به خدا برسیم و خدا را به عنوان یک خالق واقعی قبول نماییم.

برای دیدن محتوا باید ثبت نام کنید