در این فایل توضیحاتی در خصوص مقدمه بر زندگی در مسیر کمال داده شده است. زندگی در مسیر کمال یعنی تبدیا شدن از خود موجود به یک خود مطلوب.

برای دیدن محتوا باید ثبت نام کنید